top of page

Tārīkh Shaykh Jalāl al-Dīn • تاريخ شيخ جلال الدين

Updated: 9 Mac 2023

Beberapa petikan sha‘ir memperihalkan riwāyat pengembaraan ke‘ilmuan daripada Tārīkh Shaykh Jalāl al-Dīn, terbitan Akademi Jawi Malaysia.

مطبعة الملايو

Maṭba‘ah al-Malāyū

​بسم الله الرحمن الرحيم

​Bismi’Llāh al-Raḥmān al-Raḥīm

الحمدلله ڤوجي يڠڽات منجاديكن ڤكة ملايوڽ كيت تولڠ منولڠ سمات مات هارڤ كمجوان جوڬا دچينت

Alḥamdulillah puji yang nyata

Menjadikan pakat Melayunya kita

Tolong menolong semata-mata

Harap kemajuan juga dicinta

​سبب ايتوله ساى برخدمة

كفد سودرا سكلين أمة

أدوسيا سمننجوڠ كدوا برصحبة

مطبعه ملايو سوده دايكة

​Sebab itulah saya berkhidmat

Kepada saudara sekalian ummat

I[n]do[ne]sia Semenanjung kedua berṣaḥabat

Maṭba‘ah Melayu sudah diikat


​بواة مڽمفرنا حاجتڽ إخوان

كدوا نڬريڽ سات فكاتن

دمكين جوڬأ ساى هارفكن

سكلين مسلمين سات رڠكاين

​Buat menyempurna ḥājatnya ikhwān

Kedua negerinya satu pakatan

Demikian juga’ saya harapkan

Sekalian muslimīn satu rangkaian

​جاڠن برڤچه ساما سكالي

جاڠن برفوتس تمباتكن تالي

كمجوان مسلمين زمان يڠ أصلى

هندأ تيمبولكن چارى ڤڠڬالى

​Jangan berpecah sama sekali

Jangan berputus tambatkan tali

Kemajuan muslimīn zamān yang aṣlī

Hendak timbulkan cari penggali

​فاكة ايت فونچا كکواتن

فونچا مڠوبڠ أكن كمجوان

جالن ممبڠكية نما بڠساوان

دسيتوله تمفة أراڠ مالوكن

​Pakat itu punca kekuatan

Punca mengubung akan kemajuan

Jalan membangkit nama bangsawan

Di situlah tempat orang mealukan

​كران ايتوله ساى بركيرا

ممباڠونكن أساس باڬ سودارا

سفاى كسناڠن سبراڠ فكارا

تمفة منچيتأ كرجا يڠسڬرا

​Kerana itulah saya berkira

Membangunkan asās bagi saudara

Supaya kesenangan sebarang perkara

Tempat mencetak kerja yang segera

​سيلاله أنچيء سودرا سكلين

داتڠ منچيتأ كتاب دان قرآن

عرب ملايو أتو بنديڠن

ساي منوڠڬو سموا فسانن

​Silalah encik saudara sekalian

Datang mencetak kitāb dan Qurān

‘Arab Melayu atau bandingan

Saya menunggu semua pesanan

​ساى برسديا توكڠ منتصحيح

عرب ملايو كدواڽ فصيح

بواة مڽمفرنا ساله دان سيله

حاجة سودارا جاڠن برآليه

​Saya bersedia tukang mentaṣḥīḥ

‘Arab Melayu keduanya faṣīḥ

Buat menyempurna salah dan silāh

Ḥajat saudara jangan beralih

​ساى منوڠڬو فسان سودارا

هندأ منچيتا سكلين فركارا

لغة ملايو أتو سومطترا

أتو عربى كيريمله سڬرا

​Saya menunggu pesan saudara

Hendak mencetak sekalian perkara

Lughat Melayu atau Sumatera

Atau ‘Arabī kirimlah segera

​بڬيتو جوڬأ جكلو برحاجة

ممبليكن حروف نمبر عربية

نمبر أفرنجى بواة مڽورة

نمبر ملايو فينتأله چفاة

​Begitu juga jikalau berḥājat

Membelikan hurūf nombor ‘Arabīyyat

Nombor Afranjī buat menyurat

Nombor Melayu pinta‘lah cepat

تنبيه

Tanbīh

​تتكلا سوده ساى برفرى مڽورهكن فاكة سما سنديرى أندسيا سمننجوڠ كدواڽ نڬرى لالوله تنبيه فولاء دسيارى

​Tatkala sudah saya berperi

Meyuruhkan pakat sama sendiri

I[n]do[ne]sia Semenanjung keduanya negeri

Lalulah tanbīh pula’ disiari

​ساى بركات دڠن كمليأن

حرمة دان تعظيم كفدڽ توان

سكيرا سودرا مموڠة بواهن

د دالم كتاب ساى هيمفونكن

​Saya berkata dengan kemuliaan

Ḥormat dan takẓīm kepadanya tuan

Sekiranya saudara memungut buahan

Di dalam kitāb saya himpunkan

​هندائله ماكن دڠن سمفرنا

بواة فناوا بهيا بنچانا

سكيرا ترساله نمفأ تأ كنا

سڬرالة تأويل جاڠنله لينا

​Hendaklah makan dengan sempurna

Buat penawa bahaya bencana

Sekira tersalah nampak tak kena

Segeralah ta’wīl janganlah lena

​جك دتأويل ڽات تأ دافة هندائله بتول دڠنڽ چرمة جاڠنله فولاء بواة مڠومفة سبب كسلاهن سوده ترعادة

​Jika dita’wīl nyata tak dapat

Hendaklah betul dengannya cermat

Janganlah pulak buat mengumpat

Sebab kesalahan sudah ter‘ādat

​سالڠ سيعالم سالڠكن جاته

ساله دان سيلف أمتله جنوه

هڠڬ أنبيأ جوڬأ ترچفوه

كفد كسلاهن تافي تأ سڠڬه

​Salang si ‘ālam salangkan jatuh

Salah dan silap amatlah jenuh

Hingga ‘anbīyā’ juga’ tercepuh

Kepada kesalahan tapi tak sungguh

​اينيكن فولاء سماچم سايا

سميمڠڽ جاهل سوده سديا

تتافي سبب دهيمفونكنديا

أياله نية ملفسكن بهيا

​Inikan pula’ semacam saya

Sememangnya jāhil sudah sedia

Tetapi sebab dihimpunkan dia

Ialah niyyat melepaskan bahaya

​يأيت ملفس حاجتڽ إحوان

هندأ ممبتول جالن بچأن

قرآن دان حديث كلام فيليهن

ولوفون ساى أهليڽ بوكن

​Iaitu melepas ḥājatnya ikhwān

Hendak membetul jalan bacaan

Qur’ān dan ḥadīth kalām pilihan

Walaupun saya ahlinya bukan

​لالوله ساي مڽافيكن كلام حاجة يڠبايك هندأ دتانم

تياد مميليه سيڠ دان مالم هڽا مموڠة بنيه محنيكم

​Lalulah saya menyapaikan kalām

Ḥājat yang baik hendak ditanam

Tiada memilih siang dan malam

Hanya memungut benih maḥanikam

​سرت برسراه كفد يڠبقأ

هارفكن تنجؤعقل يڠ فندأ

فهم يڠبايك منتأ دبوكأ

جالن يڠبتول تنجوئكن جوڬأ

​Serta berserah kepada yang Baqā’

Harapkan tunju’ ‘aqal yang pandak

Faham yang baik minta’ dibuka’

Jalan yang betul tunjukkan juga’

​دڠن كرنيا توهن يڠ جبار

دافتله ساى مننجؤكن بنر

مڽمفرنا حاجة سودرا يڠڬمر

سرت دبواتكن سوات إختصار

​Dengan kurnia Tuhan yang Jabbār

Dapatlah saya menunjukkan benar

Menyempurna ḥajāt saudara yang gemar

Serta dibuatkan suatu ikhtiṣār

​يأيت مختصردري ألفيه

متن لاميه كدوا ترڬوبه

كدوا ترسونتيڠ ددالم شرح

بهسا ملايو بواة ترجمه

​Iaitu mukhtaṣar dari Alfiyyah

Matan Lāmiyyāh kedua tergubah

Kedua tersunting didalam sharaḥ

Bahasa Melayu buat terjemah

​ستله ايت دطبغکن فولاء

سفاى بنيهڽ منجادى بيأ

دوا ريبو نسخه مولا دچيتأ

هارفكن بركة توهن يڠ ثنأ

​Setelah itu di ṭaba‘kan pula’

Supaya benihnya menjadi banyak

Dua ribu naskhah mula dicetak

Harapkan berkah Tuhan yang Thanā’

تنبيه ثان

Tanbīh Thāni

تتكلا سلسي مموڠتكن بواه

منانمكن بنيه هارف برتمبه

هارفكن تومبه ددالم جنة

منجادى تبوسن كفد الله

Tatkala selesai memungutkan buah

Menanamkan benih harap bertambah

Harapkan tumbuh di dalam Jannah

Menjadi tebusan kepada Allāh

​لالو دچيتأکن دڠنڽ سڬرا

سرت رجستر سما ستارا

دمحكمه مصري بواة ممليهارا

دتڬه منچيتأ عموم سودرا

​Lalu dicetakkan dengannya segera

Serta register sama setara

Dimahkamah Miṣrī buat memelihara

Ditegah mencetak ‘umūm saudara

​سبب دلارڠ تيدأ دبنركن منچيتأکن كتاب اين كراڠن بک يڠتيدأ دافة كبنران درى مؤللف أتو تيتيسن

​Sebab dilarang tiada dibenarkan

Mencetakkan kitāb ini karangan

Bagi yang tiada dapat kebenaran

Dari mu’allaf atau titisan

​أياله سبب دتاكوتكن ساله تيدأ منورة أصلڽ نسخه جادى منضرة عموم أئمه هندأ دبتول فون أمتله سوسه

​Ialah sebab ditakutkan salah

Tiada menurut aṣalnya naskhah

Jadi munḍharat ‘umūm a’immah

Hendak dibetul pun amatlah susah

​سبب اينله ساى رجستر

سفاى جاڠن برتابو، تبير

نسخه يڠساله باڽق برتوكر

جدى منضرة أمتله بسر

​Sebab inilah saya register

Supaya jangan bertabo, tebar

Naskhah yang salah banyak bertukar

Jadi muḍarat amatlah besar

​تيدأله لاڬ دفنجڠكن کلام

دهارفكن ماعف ساى برنظم

ولوفون لاجأ دريڽ مقام

ماعفكن جوڬأ والله أعلم

​Tidaklah lagi dipanjangkan kalām

Diharapkan ma‘af saya bernaẓam

Walaupun lajak dirinya maqām

Ma‘afkan juga’ waLlāhu a‘lam


 

Shaykh Jalāl al-Din diperanakkan di dalam Tanah Melayu dalam Kampung Tiram Duku, Johor Bahru. Tatkala adalah waqtu keciknya maka dibawa’ ayahanda bondanya berpindah ke negeri Riau. Kemudian tatkala adalah pula’ ‘umūrnya lebih kurang tujuh tahun kemudian daripada balik ke Tiram Duku pula.


Pada sanah 1335H, berpindahlah ia daripada kampung itu kepada Kampung Pontian Kecik dan berkekalanlah pengajian beliau sehingga dapat standard tiga.Kemudian berpindahlah ia daripada pekan itu ke darat namanya Semerah. Kemudian pada 24 Sha‘bān, berpindahlah pula’ ia seperti yang tersebut di bawah ini:

محرر سنة 1337ه

Muḥarrar Sanah 1337h

​الحمد لله فوجي يڠڽات

مڠݢرأكنديا ملارة ملات

كنݢرى فطانى مڠهنداكي أيا

منچاريكن علمو دحاجتكنديا

​​Al-Ḥamduli’Llāh puji yang nyata

Menggerakkan dia melarat melata

Ke negeri Faṭānī menghendaki ia

Mencarikan ‘ilmu diḥājatkan dia

​​فيندهله أي سبلسڽ اورڠ

أنق برأنق درا دان بوجڠ

سرت ايفاڽ برأنق سورڠ

كندرأن كافل تمفة منومفڠ

​​Pindahlah ia sebelasnya orang

Anak-beranak dara dan bujang

Serta ipanya beranak sorang

Kenderaan kapal tempat menumpang

​​ليماڽ هارى ليماڽ مالم

دودق دكافل دلاؤتن دالم

ببرأف نݢري دتمفوه فهالم

بهروله سمفي كفداڽ عزم

​​Limanya hari limanya malam

Duduk di kapal di lautan dalam

Beberapa negeri ditempuh pehalam

Baharulah sampai kepadanya ‘azam

Kemudian tatkala sampai ke Faṭānī itu maka mulalah ia mengaji atas jalan mudhākarah di sisi Muḥammad bin Yūsuf Kampung Bo’ Kelantan.

 

Kemudian tatkala nak turun maka memberilah ayahanda bondanya belanja ke Meṣir itu sebanyaknya lima ratus ringgit, yang lain daripada yang tersebut itu adanya.

​هراين تاهون 1344ه

Huraian Tahun 1344h

​​هنچو، له لوله هاتي سكلين

توا دان مودا قرابة دورماوان

سكيراڽ بوليه ديا دتاهنكن

تنتوله تيدأ فرݢي بڠساوان

​​Hancolah luluh hati sekalian

Tua dan muda qarābat durmawan

Sekiranya boleh dia ditahankan

Tentulah tidak pergi bangsawan

​​تتافيڽ سوده كهندأ الله

دري أزالى تياد براوبه

تيادله لاݢ دافة دبنته

هڽاله تاڠيس ريوه دان رؐنده

​​Tetapinya sudah kehendak Allāh

Dari azalī tiada berubah

Tiadalah lagi dapat dibantah

Hanyalah tangis riuh dan rendah

​​مودا مناهن كن أيرڽ مات

مندڠاكن تاڠيس ݢݢأ ݢمفيت

سفرت كن فچه راسا دداڽا

كران ممليهارا هاتي بندا ڽا

​​Muda menahankan airnya mata

Mendengakan tangis gegak gempita

Sepertikan pecah rasa dadanya

Kerana memelihara hati bondanya

​​تاكوة برتمبه بنداڽ مشغول

فورا فورا برماين تودوڠڽ چمبول

توندؤ كبومي دؐڠن برأصول

مڽافوكن مات تاكوة ترتيمبول

​​Takut bertambah bondanya mashghūl

Pura-pura bermain tudungnya cembul

Tunduk ke bumi dengan beruṣūl

Menyapukan mata takut tertimbul

Betolaklah ia dari rumah itu pukul 10 Rabu 10 Muḥarram, dan bekal yang dibawa’nya ialah tingkat berisi nasi’ minyak panggang ayam dan gorengnya yang kakak Zawiyahnya suruh bawa’ juga’-juga’.

 

Tiadalah ia merasakan nasi’ atau sebagainya melainkan nasi’ dan bekal-bekal yang tersebut itulah, dan lima belas biji’ pisang 15 sen beli dalam kapal itu. Inilah sahaja yang dimakan yang lain daripada air, hingga sampai ke Madras adanya.

​تتافي فون سڠݢه فايه دراساكن

تولڠ دان سندى لتيه تأ ماكن

تياد له جوݢأ اؐي لالى كن

ستيافڽ وقت مڽمبه كن توهن

​Tetapi pun sungguh payah dirasakan

Tulang dan sendi letih tak makan

Tiadalah juga’ ia lalaikan

Setiapnya waqtu menyembahkan Tuhan

​شكور له اؐيا كفداڽ الله

مراسا كن عذاب ميمڠ دتمفه

ميمڠ دچادڠ دمكين اوله

سكيرا فون ماتى الحمد لله

​Shukūrlah ia kepadaNya Allāh

Merasakan ‘adhāb memang ditempah

Memang dicadang demikian olah

Sekira pun mati al-Ḥamduli’Llāh

​بݢيتو له نية دريڽ مولا

عادة لاكي٢ مراسا كن بالا

فايه دان سنڠ سموا ترهالا

تيدأله جادى سسل يڠمولا

​Begitulah niyyat darinya mula

‘Ādat laki-laki merasakan balā’

Payah dan senang semua terhala

Tidaklah jadi sesal yang mula

​بهكن اؐيا بتمبه يقين

فضيلة توكل ساڠة له آمين

مڽمفي كن حاجة ددالم ذهين

ولوفون كيت اورڠيڠ مسكين

​Bahkan ia betambah yaqīn

Faḍīlat tawakkal sangatlah āmīn

Menyampaikan ḥājat di dalam dhihin

Walaupun kita orang yang miskīn

​هڽاله مشغول مودا بيستاري

ايڠتكن قرابة قوم سنديري

سيڠ دان مالم ستيافڽ هارى

برتمبه جاوه دريڽ نݢري

​Hanyalah mashghūl muda bestari

Ingatkan qarābat qawm sendiri

Siang dan malam setiapnya hari

Bertambah jauh darinya negeri

​بلايا له كافل ستيافڽ وقتو

كلاوتن بسا توجوڽ ساتو

تياد كليهتن سمفه دان باتو

دودؤ له اؐيا ديام ترموتو

​Belayalah kapal setiapnya waqtu

Ke lautan besa tujunya satu

Tiada kelihatan sampah dan batu

Duduklah ia diam termutu

​ليما هاري ليماڽ مالم

دودؤ دلاوة تيمبول تؐڠݢلم

ددالم ݢلومبڠ أيرڽ ݢارم

أيرڽ بيرو نمفائڽ كلم

​Lima hari limanya malam

Duduk di laut timbul tenggelam

Di dalam gelombang airnya garam

Airnya biru nampaknya kelam

​هاري يڠكأنم وقتوڽ صبح

فاݢى رابوڽ سمفى تچوكوح

دنݢري مدرس تؐمفة بؐلابوه

دسيتوله تمفة مؐڽمفأكن ساوه

​Hari yang keenam waqtunya ṣubuḥ

Pagi Rabunya sampai tercokoh

Di negeri Madras tempat belabuh

Di situlah tempat menyampakkan sauh

Kemudian setelah itu sampai ia di Madras itu, maka bejalanlah turun masing-masing menuju ke darat naik kereta ke stationnya, maka membelilah kayu dan lauk maka betanaklah mereka itu, dan makanlah ia besama saing-saingnya.

 

Shahdan, setelah masuk hari yang kesembilan iaitu hari Sabtu pukul 11 setengah pada 25 Muḥarram, maka betolaklah ia dari Bombay itu dengan mengendera kapal Itali menuju ke negeri ‘Aden adanya.

​​بلاياله اؐى كتڠه لاؤتن

ملالوكن اومبأ أڠين دراتن

بؐساڽ تيدأ دافة دفريكن

تتافي منضرة دلفسكن توهن

​Belayalah ia ke tengah lautan

Melakukan ombak angin daratan

Besanya tidak dapat diperikan

Tetapi munḍarat dilepaskan Tuhan

​​ستله ماسؤ هاري يڠكتيݢا

باروله كورڠ أڠين فون لؐݢا

أرڠفون دافة دبلي كنديا

بوليه برماسأ براس يڠسديا

​​Setelah masuk hari yang ketiga

Barulah kurang angin pun lega

Arang pun dapat dibelikan dia

Boleh bermasak beras yang sedia

​​حاصلڽ سنڠ ماكن فون موده

لؐتيه فون هيلڠ هڽاله ݢونده

هاتيڽ فيلو مڠكين بؐتمبه

مؐليهتكن لاڠية تفيڽ رؐنده

​​Ḥāṣilnya senang makan pun mudah

Letih pun hilang hanyalah gundah

Hatinya pilu mangkin betambah

Melihatkan langit tepinya rendah

​​مڠكين سهارى بؐتمبه رؐدام

بتمبه جاوه كلاوتن دالم

تياد كليهاتن هڽاله كلم

چهيا لاوتن مرات كن عالم

​​Mangkin sehari betambah redam

Betambah jauh ke lautan dalam

Tiada kelihatan hanyalah kelam

Cahaya lautan meratakan ‘ālam

​​ستله ماسؤ فاݢي يڠكتوجه

هارى جمعة فوكل سفوله

نمفأله بوكية باتو يڠ جؐروه

دنݢري عدن تمفة بلابوه

​​Setelah masuk pagi yang ketujuh

Hari Juma‘at pukul sepuluh

Nampaklah bukit batu yang jeruh

Di negeri ‘Aden tempat belabuh

​​برؐنتيله دسيتو ممبلى بكل

منكلا سلسى بلاياله كافل

فوكل تيݢاڽ فتڠ يڠ أكمال

سهاري صفرڽ بولن يڠ جمال

​​Berentilah di situ membeli bekal

Manakala selesai belayalah kapal

Pukul tiganya petang yang akmāl

Sehari Ṣafarnya bulan yang jamāl

​منوجوكن كوالا مصر قاهره

نماڽ سويس دفندأكن قصه

حاصلڽ سمفى دسيتوله سيڠݢه

مالم رابوڽ دوا بلس ساعه

​​Menujukan Kuala Meṣir Qāhirah

Namanya Suez dipandakkan qiṣṣah

Ḥāṣilnya sampai di situlah singgah

Malam Rabunya dua belas sā‘ah

​دسيتوله كونن ممبلى كن عناب

هندأ مراسا بواهن عرب

كمدين بلايا كافل فون فيراب

نݢري بور سعد فولا دهداب

​​Di situlah konon membelikan ‘ināb

Hendak merasa buahan ‘Arab

Kemudian belaya kapal pun perab

Negeri Būr Sa‘īd pula dihadab

​​فوكل تيݢ مالمڽ ايتو

مولا بتولاء داݢڠ فياتو

سمفى دنݢري اسماعيليتو

وقت فاݢي بلابوه دسيتو

​​Pukul tiga malamnya itu

Mula betolak dagang piatu

Sampai di negeri Isma‘īliyyatu

Waqtu pagi belabuh di situ

​​ستله فتڠ فوكل ڽ دوا

ستڠه هاري رابو نن جوا

سمفى بور سعيد بلابوهله فولا

نايئله متور كدارة دهالا

​​Setelah petang pukulnya dua

Setengah hari Rabu nan jua

Sampai Būr Sa‘īd belabuhlah pula

Naiklah motor ke darat di hala

Ḥāṣillah setelah naik ke darat, dan selesai periksa maka naiklah kereta ke hotel. Maka tidolah di Bur Sa‘īd pada malam Khamīs itu 7 hari Ṣafar.


Sumber: Shaykh ‘Abdu’Llāh Jalāl al-Dīn, Tārīkh Shaykh Jalāl al-Dīn, cetakan kedua, (Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia, 2023), hlm. 2-4, 8, 22-26.

Penyalin (Jawi) dan Perumi:Nuha Nusaibah binti Muhammad Zawave

Ikuti qiṣṣah pengembaraan Shaykh Jalāl al-Dīn dalam buku ini:263 lihatan0 komen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet